Revitalizácia poddolovaného územia? Možno už onedlho

Životné prostredie je téma, ktorá by v meste Nováky nemala byť prehliadaná. V našom okolí sa nachádzajú spoločnosti, ako chemická, elektráreň, či bane, ktoré zasahujú do životného prostredia.

Vedenie mesta Nováky si túto situáciu veľmi dobre uvedomuje, a preto sa v spolupráci s týmito spoločnosťami snaží znížiť dopad ich vplyvov na životné prostredie. Veľmi oceňujeme úmysly akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, ktorá chce revitalizovať poddolované územie, čiže mokrade. Mala by tam vzniknúť oddychová zóna, ktorá by nemala mať len lokálny, ale aj regionálny charakter. Po revitalizácii by v oddychovej zóne mala byť možnosť rozvoja turizmu, rybolovu a iných voľno-časových aktivít. Vedenie mesta Nováky v tejto oblasti plánuje vytvorenie náučného chodníka a obec Koš by mala vybudovať edukačné centrum. Hovoríme o oblasti od Laskára až po obec Koš. V súčasnosti sme v štádiu, v ktorom sa podieľame na príprave projektu, INTERREG IV, na ktorého výsledky musíme počkať do septembra 2015. Spomínané územie by malo slúžiť jednak na rekreáciu a jednak na rôzne štúdie. Štúdie by sa mali realizovať v súvislosti s pestrou mozaikou mokradí s rôznym zastúpením vodných rastlín a pestrou skladbou živočíchov, pričom všetky druhy sú zákonom chránené. Vedenie mesta Nováky sa teší záujmu spoločností, ktoré vyvíjajú prínosné aktivity, a bude sa snažiť byť pri nich čo najviac nápomocné. Robíme to nielen pre zníženie dopadu ľudskej činnosti na životné prostredie ale aj pre obyvateľov mesta.

11.08.2015 20:33