Aktuality

V aktualitách budem uverejňovať krátke správy z mojej aktuálnej činnosti.

Ďakujem

12.11.2018

Ďakujem všetkým, ktorí boli hlasovať a srdečne ďakujem tým, ktorí mi dôverovali a dali mi hlas.

Otvor aktualitu


Asanácia nepovolenej stavby objektu amfiteátra

08.11.2018

Vážení občania, mesto s realizáciou stavby Amfiteátra v roku 2009 bez vydaného stavebného povolenia vôbec nemalo začať. O dodatočnú legalizáciu stavby sa pokúšalo už bývalé vedenie mesta v roku 2009, avšak neúspešne. V snahe o dodatočné povolenie stavby sme sa pokúšali aj počas môjho pôsobenia vo funkcii primátora. Z dôvodu zásadných prekážok (vlastníctvo pozemku, zásadné nesúhlasné stanovisko vodárenskej spoločnosti - VEOLIA) však nie je možné stavbu zlegalizovať! Naviac stavba nie je podľa plánovaného projektu ukončená a je nespôsobilá aj z pohľadu bezpečnosti! Vzhľadom k nevhodnému umiestneniu stavby (v ochrannom pásme vodovodu) bolo vydané rozhodnutie o nutnosti stavbu odstrániť, k čomu sme boli nútení pristúpiť v tomto období v zmysle rozhodnutia.

Otvor aktualitu


Celomestské oslavy Mesiaca úcty k starším

03.10.2018

Mesto Nováky Vás pozýva na Celomestské oslavy Mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutočnia v utorok 16. októbra 2018 o 17. hodine v Dome kultúry Nováky.

Otvor aktualitu


Mesto Nováky úspešné v získaní dotácií pre základnú školu na ulici J. C. Hronského

14.09.2018

Ministerstvo školstva, výskumu, vedy a športu schválilo mestu Nováky poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018.

Otvor aktualitu


Sprístupnenie lávky cez rieku Nitra v meste Nováky

13.09.2018

Z dôvodu rekonštrukcie lávky cez rieku Nitra bol v meste Nováky od 2. augusta 2018 do 4. augusta 2018 uzatvorený priechod/most cez rieku Nitra pre chodcov a cyklistov. Vedenie mesta v týchto dňoch zabezpečilo kyvadlovú automobilovú dopravu za účelom prepravy osôb na trase autobusová zástavka Lelovce – až na ulicu Jesenského pri lávke.

Otvor aktualitu


V Novákoch si vytvorili oddychovú zónu

12.09.2018

Kde ju nájdete?

Otvor aktualitu


Rekonštrukcia námestia vďaka spolupráci verejného a súkromného sektoru

12.09.2018

Neoddeliteľnou súčasťou každého mesta je okrem verejného sektoru - samosprávy aj sektor súkromný. Práve vďaka spolupráci verejného a súkromného sektoru v meste Nováky bolo vybudované námestie a obchodné priestory s veľkosťou 360 m2. Mesto Nováky do námestia investovalo 4.177 eur a o výstavbu sa postarala spoločnosť KASKADY NOVA.

Otvor aktualitu


VIDEO: Prehľad diania v meste počas leta 2018.

10.09.2018

Prehľad diania v meste Nováky počas tohto leta si môžete pozrieť v nasledujúcom videu:

Otvor aktualitu


Výstavba sociálneho zariadenia v ZŠ Nováky

23.08.2018

Novákom poskytli ďalšie dotácie na výstavbu sociálnych zariadení v ZŠ

Otvor aktualitu


Kaplnka svätej Juliany – jedinečná národná pamiatka v meste Nováky

20.08.2018

Národná pamiatka zapísaná v zozname pamiatkového fondu - to je jedinečný prívlastok kaplnky svätej Juliany, ktorou sa pýšia Nováky. Kaplnku svätej Juliany, ktorá stojí na starom nováckom cintoríne na ulici A. Hlinku, mali možnosť navštevovať celé leto nielen obyvatelia mesta Nováky, ale aj turisti.

Otvor aktualitu


Mesto Nováky opäť úspešné v rámci žiadostí o nenávratný finančný príspevok

16.08.2018

Mestu Nováky bol 4. apríla 2018 schválený nenávratný finančný príspevok v hodnote 473.380,32 € rámci projektu Modernizácia a obnova budov Mestského úradu a Obradnej siene Nováky. Žiadaná výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov predstavuje 24.914,75 €.

Otvor aktualitu


Oslavy 26. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky v Novákoch

15.08.2018

Slovo vatra si už od nepamäti spájame s Jánošíkom, Jánskymi ohňami a v neposlednom rade aj so Slovenským národným povstaním. Významným medzníkom v našich dejinách, ktorý si každoročne pripomíname zapálením Vatry zvrchovanosti je Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Je to uznesenie Slovenskej národnej rady zo 17. júla 1992. Poslanci národnej rady v ňom požadovali samostatnosť Slovenska. Deklarácia bola súčasťou procesu, ktorého vyvrcholením bol rozpad ČSFR a vznik samostatnej Slovenskej republiky 1.januára 1993.

Otvor aktualitu


Mesto Nováky podpisuje ďalší projekt financovaný Európskou úniou

04.08.2018

Vedenie mesta Nováky podpísalo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním 12. júla 2018. Zmluvným partnerom mesta Nováky je Ministerstvo životného prostredia SR.

Otvor aktualitu


Mesto Nováky pokračuje v implmentácii projektu BRO

03.08.2018

Projekt Triedený zber a zhodnotenie BRO, ktorý bol pozastavený z dôvodu vyšetrovania údajne neplatného PHSR mesta Nováky je opäť v rozbehu. Žiadaná celková výška oprávnených výdavkov na daný projekt bola 542 081, 28 €, z čoho suma 514 977, 22 € je výška nenávratného finančného príspevku a výška spolufinancovania z vlastných zdrojov predstavuje sumu 27 104,06 €.

Otvor aktualitu


Fabulovaná informácia o neplatnom PHSR mesta Nováky ohrozila ďalšie dva projekty

01.08.2018

V predchádzajúcich troch článkoch sme vám priniesli informácie o projekte rozšírenia Materskej škôlky v meste Nováky, ktorého realizácia bola v ohrození z dôvodu podania podnetu občana mesta Nováky na prokuratúru, čím začalo aj preverovanie podozrenia z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a subvenčného podvodu Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA).

Otvor aktualitu


Nekonečný príbeh PHSR – mesto Nováky podáva odvolanie

24.07.2018

V júli 2017 požiadalo mesto Nováky o financie z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Týmto spôsobom malo v pláne získať nenávratný finančný príspevok na projekt rozšírenia kapacít Materskej školy. Cieľom projektu malo byť vybudovanie prístavby, zvýšenie energetickej efektívnosti budovy, úprava vonkajšieho areálu či obstaranie nevyhnutného materiálno-technického zabezpečenia.

Otvor aktualitu


Posilnenie bezpečnosti v meste Nováky

16.07.2018

Mesto Nováky v týchto dňoch vydalo výzvu na predloženie cenovej ponuky na rozšírenie kamerového systému v meste.

Otvor aktualitu


Primátor podniká kroky na záchranu plánovaných investícií mesta Nováky

03.07.2018

Na základe fabulovaných podnetov občana Mariána Š. sú ohrozené investície mesta Nováky v hodnote 2,8 mil. Eur. Mesto rátalo s investíciami z Európskeho štrukturálneho a investičného fondu. Mali byť použité aj na projekt rozšírenia Materskej školy v Novákoch.

Otvor aktualitu


Schodolez pre telesne postihnutých žiakov financovaný mestom Nováky

29.06.2018

Záleží nám na každom občanovi nášho mesta, či je mladý, starší, zdravý či chorý. Aj takýmto spôsobom sa snažíme napĺňať naše priority v rámci sociálnej oblasti, ktoré máme zakotvené v Aktualizovanom Pláne hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nováky na roky 2018-2024.

Otvor aktualitu


Projekt rozšírenia kapacít Materskej školy sabotovaný občanom mesta Nováky

21.06.2018

Mesto požiadalo v júli roku 2017 o financie z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Išlo o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na projekt rozšírenia kapacít Materskej školy. Cieľom projektu malo byť vybudovanie prístavby, zvýšenie energetickej efektívnosti budovy, úprava vonkajšieho areálu či obstaranie nevyhnutného materiálno-technického zabezpečenia.

Otvor aktualitu


„Vráťme šport do ulíc“ Nováky vyhrali 1. miesto v medzinárodnej súťaži

21.06.2018

Mesto Nováky sa opäť prihlásilo do súťaže World Challenge Day (WCD)

Otvor aktualitu


Priateľské a inšpiratívne stretnutie s partnerským mestom Jílové u Prahy

21.06.2018

Počas prvého júnového víkendu 2018 zavítali na hornú Nitru zástupcovia nášho partnerského mesta Jílové u Prahy.

Otvor aktualitu


Aktivity mesta

21.04.2017

Mestský úrad Nováky predkladá aktivity za rok 2016, ktorými sa prispelo k ochrane a bezpečnosti obyvateľstva a k zveľadeniu majetku mesta Nováky.

Otvor aktualitu


Úradná tabuľa ONLINE

11.03.2017

Neustále sa snažíme o modernizáciu a tou ďalšou je elektronická úradná tabuľa.

Otvor aktualitu


Nové lustre v Dome kultúry

06.12.2016

Mesto Nováky po prevzatí objektu Domu kultúry po KCMN zisťuje mnohé nedostatky a doslovné havárie, ktoré dnes musí hasiť, aby vôbec mohlo predmetné zariadenie prevádzkovať.

Otvor aktualitu


Otvorenie multifunkčného ihriska

31.05.2016

V piatok 27. mája 2016 sa v areáli Základne školy na ul. Pribinova uskutočnilo slávnostné otvorenie Multifunkčného ihriska.

Otvor aktualitu


Benefičná kapustnica pomôže mladým športovým talentom

22.12.2015

Mesto Nováky sa napriek neľahkej situácii v kultúrnej oblasti snaží organizovať rôzne podujatia, ktoré sú určené pre zábavu, oddych a radosť občanov. Preto pred Vianočnými sviatkami oslovilo niekoľko organizácii pôsobiacich v meste a vzniklo podujatie Novácka Vianočná kapustnica.

Otvor aktualitu


Vizualizácia pumptrekového ihriska

08.12.2015

Poslanci a primátor mesta v roku 2015 schválením aktualizácie rozpočtu podporili zámer vybudovania pumptrekového ihriska, na ktorom si budú môcť nadšenci cyklistického športu vyskúšať svoje jazdecké zručnosti už na jar roku 2016. Na čo sa budete môcť tešiť, tak to si môžete pozrieť už dnes.

Otvor aktualitu


Kaplnky sv. Juliany v Novákoch prechádza obnovou

13.11.2015

Národná kultúrna pamiatka, Kaplnka sv. Juliany, ktorá sa nachádza na starom nováckom cintoríne na ul. Andreja Hlinku, je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod názvom pohrebná kaplnka. Jej vznik je datovaný do prvej tretiny devätnásteho storočia.

Otvor aktualitu


Cyklomagistrála spojí Handlovú, Nováky a Bošany. Vzniknú aj náučné chodníky

18.08.2015

Trenčiansky samosprávny kraj, mesto Nováky a okolité obce zamýšľajú vytvoriť centrálnu cyklomagistrálu.

Otvor aktualitu


Pomôžme si navzájom alebo oddychové zóny pri domoch

17.08.2015

Ďalší zámer, nad ktorým vedenie mesta Nováky premýšľa, sme nazvali ,,Pomôžme si navzájom“.

Otvor aktualitu


V budúcnosti nájdete v mestskom parku aj detské ihriská

14.08.2015

Centrálny mestský park, ktorý mesto Nováky v roku 2013 odkúpilo od rehole Notre Dame, by mal prejsť revitalizáciou spojenou s výsadbou zelene a osadením exteriérového mobiliáru.

Otvor aktualitu


Revitalizácia poddolovaného územia? Možno už onedlho

11.08.2015

Životné prostredie je téma, ktorá by v meste Nováky nemala byť prehliadaná. V našom okolí sa nachádzajú spoločnosti, ako chemická, elektráreň, či bane, ktoré zasahujú do životného prostredia.

Otvor aktualitu


Rozbiehame pilotný projekt v odpadovom hospodárstve

11.08.2015

Zamýšľali ste sa už niekedy nad tým, koľko biologického odpadu produkujeme? V domácnostiach očistíme ovocie a zeleninu a nechcené časti zahodíme do komunálneho odpadu. Zoberme si vodný melón, ktorý je teraz v lete mimoriadne obľúbený a dostupný. Koľko odpadu z neho vznikne? A to sú len domácnosti.

Otvor aktualitu


Mesto Nováky chce podporiť bývanie mladých ľudí

11.08.2015

Nedávno sme vás oboznámili so zámermi mesta Nováky v oblasti tepelného hospodárstva. Tentoraz prinášame informácie ohľadom bytovej a individuálnej domovej výstavby.

Otvor aktualitu


Koncepcia tepelného hospodárstva

05.08.2015

V  oblasti tepelného hospodárstva je pre mesto Nováky prioritou udržanie centrálneho zdroja tepla, na ktorý sú napojené nielen budovy vo vlastníctve mesta, ale aj samotní občania.

Otvor aktualitu


Odborné poradenstvo v životnom prostredí

30.07.2015

Mesto Nováky sa v spolupráci s odborníkmi v oblasti životného prostredia pripravuje v týchto dňoch na vstup do nového programového obdobia 2014-2020, ktoré nám umožní čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov rôznych finančných mechanizmov. Jeho zámerom je zvýšiť povedomie obyvateľov mesta s narábaním odpadu ako takého, ktorý je produkovaný vo viacerých oblastiach života mesta. Taktiež chceme zvýšiť možnosti schvaľovania predkladaných žiadostí pre investičné zámery mesta, ktoré umožnia efektívnejšie narábanie s odpadom a jeho zberom. To v konečnom dôsledku mestu prinesie úsporu finančných prostriedkov do rozpočtu.

Otvor aktualitu


Projekt „Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v Novákoch“

23.06.2015

V apríli a máji 2015 sa v meste Nováky realizoval projekt „Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v Novákoch“,

Otvor aktualitu


Do medzinárodnej športovej aktivity - World Challenge Day 2015 – sa zapojí aj mesto Nováky

21.05.2015

Mesto Nováky v spolupráci so školami a športovými klubmi na území mesta pod záštitou medzinárodnej organizácie športu pre všetkých TAFISA, v spolupráci s Asociáciou športu pre všetkých Slovenskej republiky a Olympijským klubom v Prievidzi vyhlasuje deň ľubovoľných aktivít.

Otvor aktualitu


Info z MÚ

07.05.2015

Mesto Nováky rozširuje úradne hodiny.

Otvor aktualitu


Komunikácia s Transparency International Slovensko

26.04.2015

Vážení spoluobčania! Na základe opakovaných požiadaviek v časti Otázky a odpovede tejto stránky uverejňujem mailovú komunikáciu medzi Transparency International Slovensko a mnou. 

Otvor aktualitu


NKÚ - protokol o výsledku kontroly

10.04.2015

PROTOKOL o výsledku kontroly Plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014

Otvor aktualitu


Káblová TV v Novákoch

14.03.2015

Odpoveď pre všetkých, ktorí sa pýtajú na káblovú TV.

Otvor aktualitu


Zhrnutie týždňa č. 6.

16.02.2015

Krátke zhrnutie šiesteho kalendárneho týždňa.

Otvor aktualitu


Vyjadrenie firmy BENET, s.r.o. k TKR

12.02.2015

Dobrý večer, obdržal som vyjadrenie od firmy BENET, s.r.o. ohľadom TKR.

Otvor aktualitu


Zhrnutie týždňa č. 5.

09.02.2015

Dobrý deň, prinášam krátke zhrnutie mojich najdôležitejších aktivít v piatom týždni.

Otvor aktualitu


Zhrnutie týždňa č. 4.

01.02.2015

Prinášam krátke zhrnutie posledného týždňa v mesiaci január. Do pozornosti dávam aj fotky, ktoré prikladám. Dal som označiť moje služobné auto erbom mesta a taktiež prikladám fotky zo sobotňajšej návštevy školy.

Otvor aktualitu


Stanovisko k Mestskému plesu

29.01.2015

Dobrý deň, zverejňujem moje stanovisko k Mestskému plesu ktorý sa mal konať 31. januára 2015.

Otvor aktualitu


Zrušenie Mestského plesu

28.01.2015

KCMN, n.o. “v likvidácii“ oznamuje všetkým záujemcom že Mestský ples sa ruší!

Otvor aktualitu


Zhrnutie týždňa č. 3.

25.01.2015

Absolvoval som už v poradí tretí týždeň na úrade, prinášam Vám jeho krátke zhrnutie :

Otvor aktualitu


Zhrnutie týždňa č. 2.

18.01.2015

Mám za sebou druhý týždeň v úrade, bol dosť náročný. Absolvoval som mnoho stretnutí, aby som sa viac oboznámil s problematikou mesta. V skratke Vám prinášam, čo sa počas týždňa udialo.

Otvor aktualitu


Zhrnutie týždňa č. 1.

11.01.2015

Absolvoval som prvý a môžem povedať aj náročný týždeň na Mestskom úrade ako nový primátor.

Otvor aktualitu


Návšteva v Klube dôchodcov

25.11.2014

Ďakujem za pozvanie a včerajšie príjemné posedenie v Klube dôchodcov pri príležitosti hodových dní.

Otvor aktualitu


Navštívil som MŠ a ZŠ

19.11.2014

Po predĺženom víkende som absolvoval dve príjemné stretnutia.

Otvor aktualitu


ĎAKUJEM, verím že nesklamem!

18.11.2014

Milí priatelia, spoluobčania, Nováčania.

Otvor aktualitu


Moja reakcia na pamflet.

12.11.2014

Dobrý večer, keď som písal predchádzajúci príspevok do blogu, myslel som si, že to bude môj posledný do volieb, no mýlil som sa.

Otvor aktualitu


Vážení spoluobčania.

12.11.2014

Blíži sa záver predvolebnej kampane.

Otvor aktualitu


Moje predstavy II.

29.10.2014

Téma komunikácie (nielen) vo verejnej správe je v dnešných dňoch veľmi aktuálna a preto by som k nej rád aj ja prispel svojim názorom. Táto problematika je pomerne rozsiahla, preto sa venujem len jej základným aspektom. Pokiaľ Vás však zaujme, môžeme o nej diskutovať :-).

Otvor aktualitu


Moje predstavy

27.10.2014

Základným princípom medzinárodného partnerstva miest a obcí (na Slovensku zhruba 600) je spolupráca v určitej oblasti, výmena informácií a vzájomné spoznávanie sa. Takéto partnerstvá sa najčastejšie uzatvárajú vo forme tzv. družby, ktorá má charakter zmluvy a schvaľuje ju mestské zastupiteľstvo oboch zúčastnených strán.

Otvor aktualitu


Výstava ovocia a zeleniny nováckych záhradkárov

10.10.2014

Aj ja som sa zapojil do tejto peknej iniciatívy a prispel som svojou úrodou.

Otvor aktualitu


Vážení spoluobčania, Nováčania.

07.10.2014

Pravdepodobne Vám je už známe, že do volieb na primátora mesta sa prihlásili traja kandidáti. Som medzi nimi aj ja ako nezávislý kandidát. Napriek tomu, že na registráciu kandidatúry bolo potrebné predložiť petíciu s 200 podpismi, na moje hárky sa podpísalo mnohonásobne viac obyvateľov Novák.

Otvor aktualitu


Stretnutie s členmi mládežníckeho parlamentu

30.09.2014

Dnešné stretnutie a diskusia so zástupcami Mládežníckeho parlamentu mesta Nováky.

Otvor aktualitu