Projekt rozšírenia kapacít Materskej školy sabotovaný občanom mesta Nováky

Mesto požiadalo v júli roku 2017 o financie z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Išlo o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na projekt rozšírenia kapacít Materskej školy. Cieľom projektu malo byť vybudovanie prístavby, zvýšenie energetickej efektívnosti budovy, úprava vonkajšieho areálu či obstaranie nevyhnutného materiálno-technického zabezpečenia.

Nový PHSR bol schválený a tým pádom bola splnená podmienka určená predkladateľom výzvy na podanie žiadosti o NFP. Tvrdenia o tom, že mesto nemalo platný PHSR sú tak nepravdivé a nepodložené.“ – vysvetľuje primátor mesta Nováky RNDr. Daniel Daniš. „Začiatkom apríla 2018 sme však na rokovaní mestského zastupiteľstva vyhoveli protestu prokurátora a mesto schválilo nový PHSR, ktorý je platný na roky 2018-2024.

Viac v článku na novaky.sk

21.06.2018 00:00