Pomôžme si navzájom alebo oddychové zóny pri domoch

Ďalší zámer, nad ktorým vedenie mesta Nováky premýšľa, sme nazvali ,,Pomôžme si navzájom“.

Aby sme to vysvetlili, ide o využívanie pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré sa nachádzajú v okruhu bytových domov ale sú aj súčasťou predzáhrad k rodinným domom. Kedysi tieto územia pred domami či bytovkami, ľudia využívali ako záhrady a pestovali v nich rôzne plodiny. Iní si na nich vybudovali oddychové miesta, kde sa stretávali so susedmi. V dnešnej uponáhľanej dobe sa väčšina obyvateľov týchto aktivít stráni. Pozemky sú zanedbávané, zarastené a ľudia sa dožadujú, aby ich mesto kosilo a upravovalo. Kosci často nevedia rozlíšiť, či zarastená plocha je záhradou, alebo ide len o neudržiavanú parcelu. Na udržiavanie verejnej zelene sa ročne vynakladajú nemalé finančné prostriedky.

Preto vedenie mesta Nováky kvituje aktivity občanov, ktorí pozemky vedľa svojich domov a bytov udržiavajú a využívajú ich na zmysluplné účely. Popri tom vznikla prvotná myšlienka – oceniť svojpomocné skrášľovanie obydlí. Plánujeme podporiť aktivitu skupín občanov, ktorí si vedľa svojich domov, respektíve pred bytovkou, chcú vybudovať nejaké oddychové miesto. Môžu si tam postaviť krb, ohnisko, vysadiť nejaké rastliny, vybudovať posedenie, jazierko, lavičky... Kreativite sa medze nekladú. Podpora by sa mala realizovať formou spolufinancovania nákladov spojených s vybudovaným oddychových zón. Samozrejme, musí byť vymedzené, čo je maximálna výška príspevku. Zámer je taký, že sa poskytne dotácia vo výške 50% z oprávnených nákladov, ktoré musia žiadatelia preukázať. Boli by sme radi, keby návrhy predkladali dôverníci, zástupcovia, správcovia bytových a domových spoločenstiev a nie fyzické osoby. Dotáciu nesmieme udeliť fyzickým osobám, pretože nám to zakazuje všeobecno-záväzné nariadenie. Ale aj tu by mesto vedelo nájsť riešenie a forma tejto podpory by mohla byť formou daru, ale týkalo by sa to skôr vlastníkov rodinných domov. Vedenie mesta Nováky rozmýšľa aj nad zámerom, ktorý tu už bol v minulosti. Je ním odpredanie týchto pozemkov, vo vlastníctve mesta, do vlastníctva bytovým a domovým družstvám poprípade fyzickým osobám vlastníkom rodinných domov. Mestu by to malo priniesť úsporu na prácach ako napríklad kosenie. A to sa opäť dostávame k téme odpadového hospodárstva, kde sa vedenie mesta aj týmto spôsobom snaží znížiť náklady na údržbu vegetácie v čase vegetačného obdobia.

Keď sa ľudia starajú o svoje a majú o to záujem, tak si to aj oveľa viacej vážia a nedovolia niekomu inému do toho zasahovať a poškodzovať to. Cieľom je aj to, aby sa mladí ľudia neuzatvárali len do bytu a domu, ale aby sa stretávali s priateľmi. Radi by sme opäť videli akúsi súdržnosť medzi obyvateľmi. Neberme veci ako samozrejmé, nečakajme na to, kto a čo spraví... Pomôžme si navzájom.

17.08.2015 00:00