Moje predstavy II.

Téma komunikácie (nielen) vo verejnej správe je v dnešných dňoch veľmi aktuálna a preto by som k nej rád aj ja prispel svojim názorom. Táto problematika je pomerne rozsiahla, preto sa venujem len jej základným aspektom. Pokiaľ Vás však zaujme, môžeme o nej diskutovať :-).

V porovnaní fungovania verejného a súkromného sektora je často skloňovaný pojem efektívnosť. Zväčša v negatívnom zmysle, pokiaľ sa jedná o verejnú správu. Efektívnosť v oblasti verejnej správy je však do značnej miery ovplyvnená aj komunikáciou- či už v smere od predstaviteľov a zamestnancov k občanom alebo naopak.

V čom vidím význam komunikácie s občanom.

Som toho názoru, že pokiaľ bude zabezpečený zo strany mesta kontinuálny proces komunikácie s občanmi, zvýši sa tým aj ich záujem o dianie v meste, ich participácia na spravovaní vecí verejných a tým sa priblížme k transparentnému hospodáreniu a poskytovaniu verejných služieb.

Takouto otvorenou komunikáciou chcem docieliť aj zvýšenie dôvery obyvateľov nášho mesta voči jeho predstaviteľom. Je prirodzené, že komunikácia a dôvera sú navzájom podmienené. „Čím lepšia je komunikácia, tým vyššia je dôvera občanov k verejnej správe a vysoká dôvera je zase predpokladom úspešnej komunikácie“.

Teória vymedzuje viacero nástrojov a postupov pri budovaní dôvery. Ja sa stotožňujem s nasledovnými: interaktívna komunikácia všetkých zúčastnených strán – následná spolupráca – dôsledná informovanosť a kontrola. V praxi by to malo vyzerať nasledovne: premyslenosť dôsledkov prijatých rozhodnutí orgánov mesta, transparentné a jasné nakladanie s majetkom v správe mesta, o ktorom budú obyvatelia včas a dostatočne informovaní, aby sa k nemu mohli v prípade záujmu vyjadriť, prehľadnosť finančných tokov, zverejňovanie rozpočtového hospodárenia s adekvátnym zdôvodnením jednotlivých položiek. Takouto komunikáciou si mesto môže budovať dobrý imidž v očiach svojich občanov, overiť si dopady svojich rozhodnutí a tak získať pre ne podporu. Naopak neposkytovanie informácií, prekrúcanie faktov a zlou atmosférou v rámci rokovaní mestského zastupiteľstva dochádza k vytváraniu komunikačných bariér a tým pádom aj strate dôvery, dobrého imidžu a následne aj strate záujmu občana o chod mesta a správu verejných vecí. Nechám už na Vašom posúdení, kde sa podľa Vás mesto Nováky momentálne nachádza v rámci komunikácie s jeho občanmi.

Niečo málo spomeniem ešte k formám komunikácie. V súčasnosti, keď čoraz viac dochádza k informatizácii celej spoločnosti, nie je možné ignorovať tento fakt, ale naopak, treba sa mu prispôsobiť. Na druhej strane však buďme úprimní, nie každý má v našom meste prístup na internet. A komunikáciu len formou internetovej stránky, e-mailami či Facebook-om taktiež nepovažujem za správnu. Mojim cieľom je komunikovať s občanmi mesta ako prostredníctvom sociálnych sietí, tak aj osobne. A hlavne otvorene. Chcem, aby Nováčan vedel, že predstavitelia mesta sú mu k dispozícii, či už v rámci informovania o ich činnosti alebo riešení občianskych problémov. Formu, akou sa občan rozhodne komunikovať a aká je mu prirodzenejšia, ponechám na ňom.

Verím, že pokiaľ budú Nováčania včas, dostatočne a kvalitne informovaní o dianí v meste a jeho hospodárení, zvýši sa tým aj dôvera voči jeho predstaviteľom a rovnako tak aj ich záujem a participácia na tomto dianí. Aj o tom sú lepšie Nováky. Poďme ich budovať spoločne. Veď my si to zaslúžime.

29.10.2014 12:32