Mesto Nováky podpisuje ďalší projekt financovaný Európskou úniou

Vedenie mesta Nováky podpísalo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním 12. júla 2018. Zmluvným partnerom mesta Nováky je Ministerstvo životného prostredia SR.

Cieľom projektu je zabezpečiť pre obyvateľov mesta Nováky kompostéry a využiť tak najlacnejší spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (ďalej len "BRKO"). Celková realizácia aktivít Projektu predstavuje sumu 123.360,00 Eur, z toho žiadaná výška nenávratného finančného príspevku je 117.192,00 Eur a výška spolufinancovania z vlastných zdrojov tvorí 6.168,00 Eur.

Mesto týmto projektom nadväzuje na pilotný projekt z roku 2015 kedy mesto z vlastných zdrojov zakúpilo 25 kusov kompostérov v celkovej hodnote cca 2.000 Eur, ktoré boli prerozdelené členom OZ Slovenského zväzu záhradkárov Nováky a do areálov ZŠ Nováky. Cieľom mesta však bolo zabezpečenie kompostérov pre všetky domácnosti žijúce na území mesta. Keďže mesto do súčasnej doby počíta približne so 750 domácnosťami žijúcimi v rodinných domoch museli sme predpokladať s nákupom kompostérov s minimálnym počtom 750 kusov. Tento zámer predstavoval pre naše mesto vysoký finančný náklad a z tohto dôvodu sme sa rozhodli požiadať o nenávratný finančný príspevok na predchádzanie vzniku odpadov kompostovaním, v ktorom sme boli úspešní" – dodáva primátor mesta RNDr. Daniel Daniš.

Zákon o odpadoch ukladá povinnosť mestu, ktorého domácnosti predchádzajú vzniku odpadu kompostovaním, zabezpečiť pre každú takúto domácnosť kompostovací zásobník. V ňom budú domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný BRKO. "Náš projekt pozostáva z obstarania kompostérov pre naše domácnosti, ktoré kompostujú vyprodukovaný BRKO a taktiež pre splnenie požiadaviek členov OZ Slovenského zväzu záhradkárov Nováky, ktorí sú na území mesta značne zastúpení a kde dochádza k vzniku BRKO. Mesto poskytne obstarané kompostéry domácnostiam a záhradkárom bezplatne na základe preberacieho protokolu aj s možnosťou zaškolenia, ako správne kompostovať. Vyprodukovaný kompost je možné používať len pre vlastnú potrebu v domácnosti a nesmie byť obchodovateľný." – bližšie informoval prednosta mesta Mgr. Milan Oršula.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu bol predpokladaný na apríl 2018, vzhľadom na nepriaznivé okolnosti vyšetrovania mesta Nováky kvôli údajne neplatnému PHSR na základe fabulovaného podnetu občana Mariána Š. sa proces schvaľovania predĺžil, čo ovplyvnilo aj plánovaný rozvrh prác projektu Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním.

04.08.2018 00:00 | aktualizované 28.09.2018 20:57