Ako budú vyzerať LEPŠIE NOVÁKY.

Predkladám ponuku na zmenu v našom meste. Poďme spoločne vytvoriť Nováky, v ktorých vládne pokoj, spolupráca a priateľstvo. Poďme spoločne tvoriť mesto, ktoré sa rozvíja, buduje a slúži nám všetkým. Poďme spoločne rozvíjať mesto, ktoré počúva svojich obyvateľov, napĺňa ich očakávanie a rieši ich problémy. Poďme spoločne vytvoriť LEPŠIE NOVÁKY.

My si to zaslúžime.

Tak ako každá dobre postavená stavba, ktorá sa nezrúti, stojí na pevných pilieroch, aj fungujúce a prosperujúce mesto musí byť opreté o pevné piliere. Moja vízia LEPŠÍCH NOVÁK stojí na 5. základných pilieroch: Otvorené Nováky, Spravodlivé Nováky, Atraktívne Nováky, Starostlivé Nováky a Životaplné Nováky.

Otvorené Nováky

Úplná reforma systému riadenia mesta - rozhodovanie v meste nebude len o jednom človeku, ale o demokratickom a transparentnom rozhodovaní všetkých predstaviteľov a odborných pracovníkov.

Verejná kontrola primátora a samosprávy - primátor, mestský úrad a mestské zastupiteľstvo budú pod neustálou kontrolou verejnosti a budú dostupní každému občanovi.

Transparentné mesto - prijmeme všetky potrebné odporúčania Transparency International Slovensko, aby sme z Novák urobili jedno z najotvorenejších miest na Slovensku, kde nie je priestor na korupciu, rodinkárstvo a klientelizmus. Všetky naše kroky budeme zverejňovať, o všetkom informovať.

Diskusné stretnutia s obyvateľmi - v pravidelných intervaloch sa budem stretávať a diskutovať s obyvateľmi mesta.

Na kávu s primátorom - stanovím jeden deň v mesiaci, kedy sa bude môcť porozprávať s primátorom každý, aj bez ohlásenia alebo dohodnutia termínu.

Dôstojnejšie miesto rokovania mestského zastupiteľstva - najvyšší zákonodarný orgán mesta si zaslúži dôstojné rokovacie priestory. Lepšie podmienky budú motivovať aj verejnosť, aby sa zasadnutí zúčastňovala vo väčšom počte.

Pravidelná komunikácia s obyvateľmi - osobne, cez médiá a internet budeme pravidelne informovať o všetkom, čo sa v Novákoch deje. Pri dôležitých rozhodnutiach sa budeme pýtať na názor samotných obyvateľov. Pravidelne budeme aktualizovať internetovú stránku.

Objektívna mestská televízia - zásadným spôsobom musíme zmeniť jej charakter. Aby slúžila svojmu poslaniu – informovať Nováčanov o dianí v meste a nie na propagandu jednej osoby a manipulovanie.

Spravodlivé Nováky

Cena tepla - ihneď po zvolení začnem vyjednávať o spravodlivejšej cene za teplo a teplú vodu pre Nováčanov, ktorá bude porovnateľná s cenou, ktorú platia obyvatelia Prievidze.

Audit mesta a KCMN - ihneď po zvolení dám vypracovať nezávislým odborníkom podrobný audit, ktorého výsledky nám pomôžu spravodlivo a rozumne nastaviť hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta. Správu z auditu zverejním.

Prehodnotenie nevýhodných zmlúv - nezávislým expertom dám taktiež prehodnotiť všetky zmluvy mesta s dodávateľskými firmami. Pokiaľ sa nejaké ukážu ako nevýhodné, budeme trvať na zmene v prospech mesta.

Výberové konania na zamestnancov - každého nového zamestnanca budeme prijímať výlučne výberovým konaním.

Verejné obstarávania - aby sme ušetrili peniaze a nastavili spravodlivý systém prideľovania zákaziek mesta, budeme realizovať podrobnejšie verejné obstarávania a aj elektronické aukcie.

Atraktívne Nováky

Rekonštrukcia škôl - zrekonštruujeme objekty základných škôl, materskej školy, ZUŠ a ich areálov, tak aby sa naše deti vzdelávali a trávili čas v dôstojných a moderných zariadeniach

Zmodernizovať objekty patriace mestu - po rekonštrukcii im nájsť vhodný účel – napríklad ako priestory pre Klub seniorov, zdravotne postihnutých, záhradkárov a ďalšie organizácie.

Opravy ciest a chodníkov - podľa mňa základná povinnosť mesta – starať sa o komunikácie, ktoré slúžia obyvateľom. Budeme ich rekonštruovať oveľa viac ako dnes.

Vytvoriť mini oddychové zóny v jednotlivých častiach mesta - miesta, kde sa môžu ľudia stretávať, v ktorých postavíme altánky, lavičky, vysadíme okrasnú zeleň (napr. Pri kaplnke).

Revitalizovať mestský park - mám sen urobiť z neho „zelené srdce“ mesta, miesto, kam sa budeme chodiť prechádzať a oddychovať

Projekty z eurofondov - vypracujeme kvalitné projekty, na ktoré budeme žiadať európske dotácie, a ktoré prispejú k zásadnému rastu úrovne života v Novákoch

Revitalizovať zeleň a obohatiť kvetinovú výzdobu na území mesta - veľmi rád by som priniesol do Novák „kvetinovú kultúru“. Mnohé mestá a obce v SR či v zahraničí majú verejné plochy plné kvetov a zelene , prečo by to nemohlo byť aj u nás?

Starostlivé Nováky

Lekárska pohotovosť do Novák - budem vyvíjať maximálnu aktivitu, aby sa nám podarilo pohotovosť vrátiť späť do mesta.

Domov dôchodcov - vytvoríme vhodné podmienky , aby v meste vznikol penzión pre seniorov alebo domov dôchodcov.

Dve fitnescentrá v prírode - v mestskom parku vytvoríme fitko pre mladých ako aj pre aktívnych seniorov.

Sociálny taxík - pre seniorov a zdravotne postihnutých zabezpečíme cenovo dostupnú dopravu.

Poradenské centrum - pri základnej škole by mohlo pôsobiť centrum poradenstva, ktoré by zabezpečovalo prevenciu voči protispoločenskej činnosti, pedagicko-psychologické poradenstvo a poradenstvo ako sa nestať obeťou finančných podvodov.

Výstavba nájomných bytov - využijeme mechanizmy ŠFRB, pomocou ktorých postavíme nové nájomné byty, z ktorých časť môžu využiť mladé rodiny.

Životaplné Nováky

Vytvoriť spádovú základnú školu - okrem toho, že by integrovala deti z okolitých obcí, vytvorili by sme v nej športové triedy a triedy pre nadané deti.

Podpora a rozvoj športu v meste - budeme oveľa viac podporovať športové kluby ako dnes. Nováky musíme vrátiť do športovej elity Slovenska, kam patria. Hneď po zvolení budem rokovať so všetkými športovými klubmi, aby sme spoločne našli nový mechanizmus, ktorý zvýši podporu mesta pre naše kluby.

Viac príležitostí pre mládež - V spolupráci s mládežníckym parlamentom umožníme mladej generácii realizovať vlastné projekty a programy a vytvoríme tak nové príležitosti na trávenie voľného času.

Spolupráca so susedmi - budeme spolupracovať so susednými obcami a mestami, najmä pri tvorbe spoločných projektov ako napríklad cyklotrasy, turistické trasy, kultúrne podujatia a pod.

Partnerstvo s mestami v zahraničí - obnovíme alebo nadviažeme zahraničné partnerstvá, aby naše deti mohli cestovať a spoznávať aj iné kultúry. Využijem aj svoje kontakty, ktoré som nadobudol v zahraničí.

Podporovať občianske aktivity - mesto bude poskytovať finančnú, materiálnu, technickú či inú podporu pre každý zmysluplný projekt obyvateľov Novák, ktorý bude namierený do rozvoja a skrášľovania mesta

Toto sú pevné piliere, na ktorých postavíme LEPŠIE NOVÁKY.

My si to zaslúžime.