Primátor podniká kroky na záchranu plánovaných investícií mesta Nováky

Na základe fabulovaných podnetov občana Mariána Š. sú ohrozené investície mesta Nováky v hodnote 2,8 mil. Eur. Mesto rátalo s investíciami z Európskeho štrukturálneho a investičného fondu. Mali byť použité aj na projekt rozšírenia Materskej školy v Novákoch.

29. mája 2017 bol na Mestský úrad Nováky doručený podnet na preskúmanie porušenia zákona o podpore regionálneho rozvoja z okresnej prokuratúry na základe podnetu pána Mariána Š. Na tento podnet mesto reagovalo a poskytlo aj prokuratúre v Prievidzi úplnú súčinnosť a vysvetlenia.

Jedným z vysvetlení bola skutočnosť, že uznesením č. 146/2015 Mesto Nováky vytvorilo priestor pre prijatie dokumentov dôležitých z hľadiska stratégie a rozvoja mesta, ktoré následne plánovalo zakomponovať do PHSR. Z tohto dôvodu bola platnosť pôvodného plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nováky 2008 - 2013 predĺžená.

Po prešetrení podnetu občana mesta Nováky prokuratúra dospela k záveru, že nie je potrebné vydať žiadne opatrenie a tento fakt oznámila mestu Nováky listom 5. septembra 2017. Samotná prokuratúra tak minulý rok nemala výhrady voči rozsahu PHSR Nováky, jeho obsahu, štruktúre a ani spôsobu schválenia – predĺženia jeho platnosti.

V čase podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok si mesto Nováky bolo plne vedomé toho, že má platný plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Občan Marián Š. však podal opätovný podnet na preverenie vyššie spomínaného uznesenia č. 146/2015 na Okresnú prokuratúru v Prievidzi, ktorá podnet posunula na Krajskú prokuratúru. Protest prokurátora bol mestu Nováky doručený 17. januára 2018. „K uvedenému musím dodať, že takýmto postupom prokuratúra zmenila svoje pôvodné stanovisko zo dňa 5. septembra 2017, čím konala v rozpore s princípom právnej istoty.“ – vyjadril sa primátor mesta Nováky RNDr. Daniel Daniš.

V danej veci mesto Nováky koná a primátor RNDr. Daniel Daniš podniká kroky na záchranu investícií, ktoré mesto plánovalo použiť aj na projekty zahrnuté v dokumente PHSR.

„Prečo pán Marián Š. koná proti rozvoju mesta a novým investíciám do mesta je pre mňa ako primátora záhadou.“ – vyjadril sa primátor mesta Nováky RNDr. Daniel Daniš

Čo obsahuje druhý protest prokurátora z januára 2018, ktorý reaguje na podnet Mariána Š. a ako argumentuje mesto Nováky v odvolaní sa dozviete v ďalšom článku.

03.07.2018 00:00 | aktualizované 28.09.2018 20:54