Posilnenie bezpečnosti v meste Nováky

Mesto Nováky v týchto dňoch vydalo výzvu na predloženie cenovej ponuky na rozšírenie kamerového systému v meste.

Predpokladaná hodnota investícií je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 7 188,025 €. Projekt rozšírenia kamerového systému bude čiastočne financovaný vďaka dotáciám z Ministerstva vnútra SR – Okresný úrad Trenčín.

Hlavným cieľom rozšírenia kamerového systému v meste je eliminácia kriminality v okrajových častiach mesta s vyššou koncentráciou obyvateľov. „Máme za cieľ zabezpečiť a posilniť dozor nad verejným poriadkom a dopravnou situáciou v meste, skvalitniť komplexnú ochranu života, zdravia a majetku našich obyvateľov mesta Nováky, ale aj návštevníkov mesta, ako aj majetku fyzických a právnických osôb. Chceme takýmto spôsobom predchádzať, potláčať a eliminovať páchanie kriminality nepretržitým 24 hodinovým dozorom nad verejným poriadkom.“ – hovorí primátor mesta RNDr. Daniel Daniš. Mesto Nováky realizovaním projektu rozšírenia kamerového systému chce docieliť, aby sa občania a návštevníci mesta nedopúšťali páchania kriminality a inej protispoločenskej činnosti a zároveň boli informovaní o ochrane svojho majetku pred nezákonným konaním ostatných.

16.07.2018 00:00