Odborné poradenstvo v životnom prostredí

Mesto Nováky sa v spolupráci s odborníkmi v oblasti životného prostredia pripravuje v týchto dňoch na vstup do nového programového obdobia 2014-2020, ktoré nám umožní čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov rôznych finančných mechanizmov. Jeho zámerom je zvýšiť povedomie obyvateľov mesta s narábaním odpadu ako takého, ktorý je produkovaný vo viacerých oblastiach života mesta. Taktiež chceme zvýšiť možnosti schvaľovania predkladaných žiadostí pre investičné zámery mesta, ktoré umožnia efektívnejšie narábanie s odpadom a jeho zberom. To v konečnom dôsledku mestu prinesie úsporu finančných prostriedkov do rozpočtu.

Vyjadrenie primátora mesta RNDr. Daniela Daniša:

„Po zisteniach, ktoré priniesli skutočnosti po mojom nástupe do funkcie primátora mesta som musel prehodnotiť a dokonca aj doplniť niektoré z priorít napĺňania mojej predvolebnej kampane. Jednou z nich je zvýšenie efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov v sférach, ktoré sú neodmysliteľnou dennou realitou mesta. Takou je i odvetvie tepelného hospodárstva a odpadového hospodárstva. Nové programové obdobie 2014-2020 má priniesť obciam a mestám možnosti získavania finančných prostriedkov na investičné aktivity, ktoré by mali zvýšiť aj úsporu finančných prostriedkov v daných oblastiach v rozpočte mesta.

Preto sa mesto rozhodlo ísť cestou pripravenosti na výzvu zo strany Európskej únie a v týchto sférach pripravujeme spracovanie koncepcií a stratégií. Tie budú následne rozpracované do akčných plánov, ktoré v sebe nesú konkrétne projektové zámery. Ide nám hlavne o to, aby tak významné investičné zásahy v oblastiach ako je tepelné a odpadové hospodárstvo mali významný finančný efekt a to vo forme úspor. Za posledné mesiace som zistil skutočnosti, ktoré nás nútia ku opatreniam zapracovaných vo vyššie uvedených dokumentoch. V prípade ich neprijatia by mesto muselo dospieť k nepopulárnym krokom, k zvyšovaniu poplatkov. Napríklad v rovine odpadového hospodárstva. Po predložení analýzy poplatkov sme zistili, že spomedzi okolitých miest a obcí patríme medzi tie najsociálnejšie, čo do výšky poplatku.“

Mesto Nováky, by v súvislosti s odpadovým hospodárstvom chcelo zastať úlohu akéhosi gestora pre zvyšovanie povedomia obyvateľov Novák pri nakladaní s biologickým a kuchynským odpadom a zároveň s nakladaním komunálneho a separovaného odpadu.

Možno si myslíte, že triedenie odpadov (papier, plasty, sklo a kovy) a kompostovanie biologických odpadov (napr. tráva, zelený odpad z kuchyne...) nemá pre Vás žiadne výhody, ale to sa veľmi mýlite. Triedenie a kompostovanie má environmentálne, ekonomické a aj sociálne výhody.

Výhody separovania odpadu a kompostovanie:

- Triedením druhotných surovín ich vraciame späť do výrobného procesu, a preto sa následne ťaží a získava menej prvotných surovín. Tým menej ničíme nové územia kvôli ťažbe surovín.

- Triedenie prináša významné úspory prírodných zdrojov a znižuje znečisťovanie životného prostredia.

- Spracovaním vytriedených druhotných surovín sa spotrebúva menšie množstvo energie.

- Domácim kompostovaním získavame kvalitné a ekologické hnojivo, čím neznečisťujeme pôdu chemickými hnojivami.

- Keď budete kompostovať odpad, tak sa bude ukladať na skládkach menšie množstvo odpadov - to znamená ušetrenie finančných prostriedkov, pretože za odpad ktorý skončí na skládke sa platia nemalé finančné prostriedky. Čím viac budeme kompostovať, tým viac mesto ušetrí.

- Separovaný zber zvyšuje zamestnanosť (napr. ľudia pracujúci na zbernom dvore, na dotrieďovacích linkách odpadov, v kompostárňach...).

Spracovala: Ing. Ďurišová

30.07.2015 19:37 | aktualizované 30.07.2015 19:39