Nekonečný príbeh PHSR – mesto Nováky podáva odvolanie

V júli 2017 požiadalo mesto Nováky o financie z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Týmto spôsobom malo v pláne získať nenávratný finančný príspevok na projekt rozšírenia kapacít Materskej školy. Cieľom projektu malo byť vybudovanie prístavby, zvýšenie energetickej efektívnosti budovy, úprava vonkajšieho areálu či obstaranie nevyhnutného materiálno-technického zabezpečenia.

Dňa 29. mája 2017 bol na Mestský úrad Nováky doručený podnet na preskúmanie porušenia zákona o podpore regionálneho rozvoja z okresnej prokuratúry na základe podnetu pána Mariána Š., ktorý tvrdí, že mesto v čase podania žiadosti nemalo platný PHSR. Po prešetrení podnetu občana mesta Nováky prokuratúra dospela k záveru, že nie je potrebné vydať žiadne opatrenie a tento fakt oznámila mestu Nováky listom 5. septembra 2017. Samotná prokuratúra tak minulý rok nemala výhrady voči rozsahu PHSR Nováky, jeho obsahu, štruktúre a ani spôsobu schválenia – predĺženia jeho platnosti.

Občan Marián Š. však opätovne podáva podnet na prešetrenie. Mestu Nováky je doručený protest prokurátora sp.zn. Pd 172/17/3307-7 dňa 17. januára 2018, ktorý uvádza, že mesto Nováky nemá schválený Program rozvoja mesta Nováky, pričom starý Program hospodárskeho rozvoja mesta Nováky (2008 - 2013) nie je z hľadiska obsahovej štruktúry v súlade s ustanovením paragrafu 8 ods. 3 zákona o podpore regionálneho rozvoja.

Mesto Nováky podáva 29. mája odvolanie, v ktorom uvádza, že prokurátor žiadnym spôsobom nespochybňoval PHSR Nováky (2008 - 2013) z hľadiska jeho obsahu, iba poukázal, že bolo prijaté v inej formálnej štruktúre, aká je požadovaná. V čase podania žiadosti o NFP malo mesto Nováky platný PHSR a v tom čase neexistovali voči nemu žiadne výhrady.

Primátor mesta RNDr. Daniel Daniš vysvetľuje: „Trváme na tom, že po celý čas mesto malo a má platný rozvojový dokument a tým pádom si v každom momente rozhodovania o podanej žiadosti o NFP splnilo podmienku schváleného programu rozvoja. Napriek tomu sme však vyhoveli protestu prokurátora a mesto v zmysle zákonnej lehoty o prokuratúre schválilo nový PHSR Nováky (2018 - 2024) dňa 4. apríla 2018. Prioritou je zachrániť projekt rozšírenia kapacít Materskej školy a neprísť o plánované investície kvôli fabulovaným podnetom občana Mariána Š.“

Mesto v žiadnom prípade nemalo v úmysle púšťať sa do mediálnej vojny a snažilo sa tejto situácii vyhnúť. Táto situácia ale trvá vyše roka a vedenie mesta si je isté, že skutočnosti vo veci PHSR nie sú z právneho hľadiska také jednoznačné, ako uvádzajú médiá či občan Marián Š.. Preto mesto Nováky využilo možnosti, ktoré sú dostupné a najlacnejšie, aby informovali občanov o predmetných skutočnostiach aj z druhej strany. Médiá s celoslovenským dosahom, ktoré o týchto veciach informovali občanov, stanoviská mesta nezaujímajú. „Mrzí nás, že iné články vydané mestom Nováky v súčasnosti boli zverejnené médiami a práve tie, ktoré by mohli vniesť do celej situácie svetlo, sú týmito médiami ignorované a občania tak majú k dispozícií len informácie, že mesto vyšetruje NAKA.“ Dodáva primátor mesta RNDr. Daniel Daniš.

Aj napriek stanoviskám prokuratúry, ktorá uzavrela problematiku ohľadne PHSR, Marián Š. podal opätovne podnet, tentokrát na NAKA. Jeho konanie evidentne smeruje k zabráneniu získavania finančných prostriedkov pre projekty, ktoré môžu pomôcť mestu modernizovať zanedbané objekty a ktoré majú slúžiť občanom mesta.

24.07.2018 00:00