Mesto Nováky pokračuje v implmentácii projektu BRO

Projekt Triedený zber a zhodnotenie BRO, ktorý bol pozastavený z dôvodu vyšetrovania údajne neplatného PHSR mesta Nováky je opäť v rozbehu. Žiadaná celková výška oprávnených výdavkov na daný projekt bola 542 081, 28 €, z čoho suma 514 977, 22 € je výška nenávratného finančného príspevku a výška spolufinancovania z vlastných zdrojov predstavuje sumu 27 104,06 €.

Projekt bude realizovaný v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je zaviesť systém separácie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov, cintorínov a inej verejnej zelene v meste Nováky. Najčastejšie bude zhodnocovaný biologicky rozložiteľný odpad ako tráva, lístie, konáre zo stromov, odrezky z krov a zvyšky rastlín. Projekt realizujeme v meste Nováky a zahŕňa celkové zlepšenie, zvýšenie zberu a nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom.

"Predpokladáme, že realizáciou projektu sa zvýši celková vybavenosť mesta na uskutočnenie cieľov s nakladaním BRO. Zakúpením traktora a komponentov k nemu: miešacieho voza s hydraulickou rukou a štiepkovača sa zlepší zber a nakladanie s BRO a následne jeho ďalšie využitie. Určenie celkového zozbieraného množstva odpadu nám zabezpečí mobilná nájazdová váha. K traktoru sa zakúpil aj teleskopický nakladač a lopata s pridržiavačom. Zberné nádoby, ktoré boli zakúpené, budú rozmiestnené v meste. Na zber BRO zaobstaráme zberné vozidlo. Zakúpené sú aj veľkokapacitné kontajnery na zvoz BRO. Máme za to, že projekt zvýši mieru zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporí predchádzanie vzniku odpadov v našom meste." – dodáva k projektu primátor mesta Nováky RNDr. Daniel Daniš.

03.08.2018 00:00