Mesto Nováky opäť úspešné v rámci žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Mestu Nováky bol 4. apríla 2018 schválený nenávratný finančný príspevok v hodnote 473.380,32 € rámci projektu Modernizácia a obnova budov Mestského úradu a Obradnej siene Nováky. Žiadaná výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov predstavuje 24.914,75 €.

Projekt financovaný Európskou úniou sa vedenie mesta rozhodlo realizovať, aby sa rekonštrukciou budovy Mestského úradu znížila energetická náročnosť budovy. "Tam kde dokážeme ušetriť, vytvárame zároveň priestor na investíciu do iných oblastí mesta." – dodáva primátor RNDr. Daniel Daniš. Stavba Mestského úradu je riešená ako dva samostatné stavebné objekty, ktoré sú súčasťou projektu: Mestský úrad a Obradná sieň.

Obnova a rekonštrukcia objektu je prioritne zameraná na znižovanie energetickej náročnosti budovy. "Rozsah rekonštrukcie neovplyvňuje jej pôvodnú urbanisticko-architektonickú koncepciu. V rámci rozvoja nášho mesta daný projekt napĺňa ciele "Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike", ktorému sa mesto Nováky zaviazalo v roku 2015. Dohovor primátorov a starostov je celosvetovo najväčším hnutím miest za miestne klimatické a energetické opatrenia. Cieľom je znížiť emisie skleníkových plynov o 40 % do roku 2030 a prijať spoločný prístup k zmierňovaniu dopadov a adaptácii na klimatické zmeny. A práve znižovaním energetickej náročnosti mestských objektov sa mesto Nováky bude snažiť napĺňať tieto ciele s využitím a podporou externých zdrojov, ktoré nám vstup do EÚ v súčasnosti umožňuje. Som veľmi rád, že aj napriek nepriazni niektorých občanov, ale aj nepriazni niektorých prehreškov minulosti našich predchodcov sa nám darí byť v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok úspešní. " – upresňuje prednosta mesta Nováky, Mgr. Milan Oršula.

16.08.2018 00:00 | aktualizované 28.09.2018 21:01