Kaplnky sv. Juliany v Novákoch prechádza obnovou

Národná kultúrna pamiatka, Kaplnka sv. Juliany, ktorá sa nachádza na starom nováckom cintoríne na ul. Andreja Hlinku, je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod názvom pohrebná kaplnka. Jej vznik je datovaný do prvej tretiny devätnásteho storočia.

Z dôvodu prinavrátiť jej pôvodný vzhľad a pokiaľ možno aj funkciu, boli v minulých rokoch zahájené práce na jej obnove a v súčasnom období sa na prácach pokračuje. V rokoch 2012 a 2013 sa v súlade s rozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu z rozpočtu mesta realizovalo:

zameranie skutkového stavu

pamiatkové výskumy (architektonicko-historický a umelecko-historický výskum)

posúdenie zavlhnutia a bol vypracovaný projekt sanácie, ktorého súčasťou je aj dokumentácia kompletnej obnovy kaplnky

Pri realizovaní pamiatkového výskumu bola v interiéri pod cementovou omietkou objavená nástenná maľba, ktorej súčasťou sú aj erby rodiny Majthényi. Krajský pamiatkový úrad vydal rozhodnutie vykonať reštaurátorský výskum tejto maľby. V roku 2014 bol zrealizovaný reštaurátorský výskum a spracovaný návrh na reštaurovanie nástennej maľby v interiéri kaplnky, pričom náklady vo výške 1 100,- EUR z celkových nákladov 1 190,- EUR boli hradené z dotačného programu Ministerstva kultúry SR: Obnovme si svoj dom – Obnova kultúrnych pamiatok. Zároveň sa v roku 2014 začalo aj so stavbárskymi prácami na obnove kaplnky a to zahájením sanačných prác. Odstránili sa všetky cementové omietky v interiéri a exteriéri budovy vrátane odstránenia zavlhnutých omietok v spodnej časti až na murivo, odstránil sa cementový poter z podlahy, rozpadnutá pieskovcová dlažba, odstránila sa zavlhnutá zemina spod dlažby a urobilo sa obkopanie a odizolovanie obvodového muriva až po základovú škáru, ako aj odizolovanie oltárnej menzy. Zrealizovala sa nízkonapäťová elektrická prípojka ku kaplnke a vnútorná elektroinštalácia.

V roku 2015 sa v prácach na celkovej obnovy kaplnky pokračuje sanačnými prácami, obnovujú sa omietky. Na časť týchto prác bola Mestu Nováky tiež poskytnutá dotácia vo výške 1 000,- EUR z dotačného programu Ministerstva kultúry SR: Obnovme si svoj dom – Obnova kultúrnych pamiatok. Ďalej sa v roku 2015 plánuje výmena strešnej krytiny, vrátane obnovy vežičky a takzvanej makovice s krížom, nachádzajúcej sa na vrchole vežičky. Budú osadené nové dubové dvere, obnovené okná a urobené konečné farebné nátery vonkajších a vnútorných stien.

V prípade priaznivého počasia sa ešte položí nová pieskovcová dlažba.

Obnova nástennej maľby v interiéri kaplnky reštaurátorským spôsobom je naplánovaná na rok 2016. Na tento zámer chce mesto požiadať o dotáciu z Ministerstva kultúry SR. Poslednou prácou na obnove kaplnky je reštaurátorská obnova pôvodného dreveného oltára, ktorý je v súčasnosti v dosť zdevastovanom stave. Obnovu by sme chceli v prípade veľmi priaznivej finančnej situácie uskutočniť tiež v roku 2016, poprípade v roku 2017.

13.11.2015 00:00