Asanácia nepovolenej stavby objektu amfiteátra

Vážení občania, mesto s realizáciou stavby Amfiteátra v roku 2009 bez vydaného stavebného povolenia vôbec nemalo začať. O dodatočnú legalizáciu stavby sa pokúšalo už bývalé vedenie mesta v roku 2009, avšak neúspešne. V snahe o dodatočné povolenie stavby sme sa pokúšali aj počas môjho pôsobenia vo funkcii primátora. Z dôvodu zásadných prekážok (vlastníctvo pozemku, zásadné nesúhlasné stanovisko vodárenskej spoločnosti - VEOLIA) však nie je možné stavbu zlegalizovať! Naviac stavba nie je podľa plánovaného projektu ukončená a je nespôsobilá aj z pohľadu bezpečnosti! Vzhľadom k nevhodnému umiestneniu stavby (v ochrannom pásme vodovodu) bolo vydané rozhodnutie o nutnosti stavbu odstrániť, k čomu sme boli nútení pristúpiť v tomto období v zmysle rozhodnutia.

Vážení občania,

V týchto dňoch prebieha na Námestí SNP asanácia objektu amfiteátra, ktorá bola vyvolaná na základe rozhodnutia o nariadení odstránenia nepovolenej stavby „Rekonštrukcia spevnených plôch a sadové úpravy – SO 02 Amfiteáter“ v konaní vedenom pod číslom 1312/2009/329/SOÚ - zo dňa 8. januára 2018, právoplatné a vykonateľné dňa 12. februára 2018 s termínom odstránenia nepovolenej stavby do 1 roka odo dňa právoplatnosti.

Objekt amfiteátra bol vybudovaný v roku 2009. Bol začatý bez náležitých stavebných povolení. Preto mesto podalo v danom roku dodatočné stavebné povolenie. O predmetnej skutočnosti informuje Správa následnej finančnej kontroly č. 1 - Rekonštrukcia Námestia SNP I. etapa vypracovaná 12. októbra 2009 hlavným kontrolórom Petrom O., ktorá záverom konštatuje nasledovné:

Citujem: „Záverom správy uvádzam, že stavebné povolenie pod amfiteáter a stavbu TIK (turisticko informačné centrum) je v tomto čase v riešení. Obec Lehota pod Vtáčnikom ako príslušný stavebný úrad určený krajským stavebným úradom v Trenčíne vydal zamietavé stanovisko k vydaniu stavebného povolenia z dôvodu, že stavba v čase zahájenia a miestneho šetrenia za dňa 31. 7. 2009 už bola začatá. Ďalej bude zahájené konanie o dodatočnom povolení stavby. Materiály sú v spise 2009/01391 a 2009/01392 ako spis v sledovaní - Anton H. Stavebné povolenie pre ostatný areál námestia ako ostatná plocha je povolená ako drobná stavba z 1.12.2008. „

Ďalší z dokumentov vydaný dňa 13.12.2010 oddelením výstavby a rozvoja mesta adresovaný Petrovi O., hlavnému kontrolórovi mesta, teda približne po roku konštatuje nasledovné:

Citujem: „K bodu č. 2 - stavebné povolenie na stavbu „Amfiteáter“ je stále v štádiu vybavovania, nakoľko do dnešného dňa nie sú ukončené rokovania s vlastníkom pozemku Slovenskou správou ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina ako vlastníkom pozemku pod stavbou.“

V tomto dokumente, ako aj v tom vyššie uvedenom, sa ale stále neuvádza, že to nie je jediný dôvod prečo do súčasnej doby nebola a nevie byť stavba legalizovaná.

Preto si dovolíme uviesť nasledovné:

• Vyjadrenie k existujúcemu stavu Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a. s. v roku 2017 pri ďalšom pokuse o legalizáciu stavby:

Citujem: „Objekt amfiteátra je situovaný na potrubí verejného vodovodu liatina DN 150 mm a zároveň v jeho ochrannom pásme. V zmysle § 19 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach je v pásme ochrany zakázané: a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav .... . V zmysle vyššie uvedeného existujúca stavba amfiteátra môže ohroziť technický stav verejného vodovodu a zároveň zabraňuje prístupu k potrubiu verejného vodovodu. Pri poruche alebo havárii dôjde k prerušeniu dodávky vody pre časť mesta Nováky a oprava potrubia verejného vodovodu bude technicky komplikovaná, čo bude znamenať dlhšiu dobu potrebnú na jeho opravu a tým aj na obnovenie dodávky vody pre časť občanov mesta Nováky.

• Do vydania predmetnej správy je pozemok dodnes majetkom SSC.

Záverom: Mesto Nováky na základe vyššie uvedeného preto vykonalo asanáciu predmetného objektu v zmysle vyššie uvedeného rozhodnutia.

08.11.2018 16:05 | aktualizované 08.11.2018 16:05