Aktivity mesta

Mestský úrad Nováky predkladá aktivity za rok 2016, ktorými sa prispelo k ochrane a bezpečnosti obyvateľstva a k zveľadeniu majetku mesta Nováky.

Popri pravidelnej údržbe verejných priestorov - ulíc a zelene, mesto postupne opravuje a rekonštruuje zanedbané stavby, siete, strechy, chodníky, detské ihriská. Aktivity sa sústredia predovšetkým na havarijný stav, ktorý bol dlhodobo prehliadaný.

Všetky realizácie za rok 2016 si môžete pozrieť v priloženej tabuľke.

Neustálou snahou vedenia je získavať aj granty z fondov EÚ, Ministerstva školstva, Ministerstva životného prostredia a nezadlžovať mesto.

V roku 2016 sme podali žiadosť o grant na vybavenie kompostárne strojmi a dodanie zberných nádob na zber bioodpadu v hodnote takmer 515 000 €. Grant nám bol prisľúbený, a pristúpilo sa k podpísaniu zmluvy s Ministerstvom životného prostredia SR. Aktuálne prebieha výber dodávateľa.

Mesto podalo žiadosť na dostavbu šatní náraďovne na ZŠ Pribinova, ktoré doteraz základná škola nemala. Tu sme boli úspešný a bola nám pridelená dotácia v hodnote 55 000 €. Realizácia bude ukončená do konca roku 2018.

21.04.2017 00:00