Projekt „Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v Novákoch“

V apríli a máji 2015 sa v meste Nováky realizoval projekt „Modernizácia a rozšírenie kamerového systému v Novákoch“,

ktorý bol podporený zo štátneho rozpočtu SR v rámci prevencie kriminality sumou 12 000 EUR. Projekt riešil výmenu 4 pôvodných zastaralých kamier za nové technicky kvalitnejšie a výkonnejšie otočné kamery a kamerový systém bol doplnený o 3 nové stacionárne kamery. Zároveň sa dokončila výmena analógových káblov za optické. Súčasťou projektu je aj nový centrálny monitorovací systém, s možnosťou pripojenia ďalších kamier.

Modernizácia a rozšírenie kamerového systému umožní v monitorovaných lokalitách zabezpečiť nepretržitý dozor hlavne nad dopravnou situáciou a nad verejným poriadkom, zabráni sa vandalizmu a ničeniu majetku obce a zlepšia sa podmienky pri odhaľovaní trestných činov a priestupkov.

23.06.2015 11:38